شارلاپ ولشەۋ قىزمەتتەرى ءساتتى جۇرىلۋدە


    سايرا قاپدەل قىزى حابارلايدى. 1-ماۋسىمنان باستاپ قابا اۋداندىق سۋ ىستەر مەكەمەسى جوسپارلاۋ اترەتىندەگى قىزمەتشىلەر ارنايى جوعارىدان تۇسىرىلگەن نىسان قۇرىلىستارىن ولشەۋ مەن قاريتالاۋ قىزمەتىن باستاپ كەتتى.

    بۇل نىسان قۇرىلىستارى نەگىزىنەن ءاربىر اۋىلدىق قىستاقتارىنىڭ كوشە ەكى جاعىنداعى توعاندارىن بەتونداۋ مەن شاعىن تۇردەگى اتىز-ارىق قۇرىلىستارىن وپپاسىزداندىرۋ بولىپ، قازىرگە دەيىن ولشەنگەن توعانمەن كوشە ارىقتارى جيىنى 75 كيلومەترگە جەتتى.

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل قۇرىلىستار شىلدە ايىنىڭ ورتا شەنىنە دەيىن قاريتالانىپ بولىپ، تامىز ايىنىڭ اياعىنان باستاپ قۇرىلىستار جۇرگىزىلەدى ەكەن.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى