چيڭداۋدا تۇمان شوكتى

    19-ناۋرىز كۇنى، شاندۇڭ ولكەسى چيڭداۋ قالاسى باتىس حاي-ان جاڭا رايونى تاڭ-داۋ شىعاناعىنىڭ تەڭىزگە جاقىن ماڭىندا ءتۇزۋ اعىستى تۇمان ءتۇستى، ارال، قۇرىلىس، كوشە بويلارى تۇمان ىشىندە شوگىپ، تاماشا كورىنىس قالىپتاستىردى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى