«ءبىز شىنىندا ءبىر سەميانىڭ ادامدارىنداي بولىپ كەتتىك»

 

سۋرەتتە: گۇلجاينا (سولدان 2-ادام) مەن سۇڭ ياننان (وڭنان 1-ادام) بالالارىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇسىپ ەستەلىك قالتىردى.

 

    قادىل نۇراحىمان ۇلى، اينۇر جۇماباي قىزى حابارلايدى. رايونىمىزدا «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» قيمىلى ورىستەتىلگەننەن بەرى، ساۋان اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ ءار قايسى ۇلكەن اترەتتەرى مەن ساقشى بولىمشەلەرىندەگى ساقشى كادرلار نەگىزگى ساتىعا ءتۇسىپ، ءتۇرلى فورمالار ارقىلى جۇپ قۇراپ، تۋىس بولىپ، جاندى قيمىلدار ارقىلى ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ جارقىن وبرازىن جاراتىپ كەلەدى.

    ناۋرىزدىڭ 8-كۇنى، ساۋان اۋدانىنىڭ قورقىس اۋىلى ىرداۋان قىستاعىنداعى گۇلجاينا وتباسىنان: ن«بارلىقتارىڭ كۇلىمسىرەڭدەر. جاقىنىراق وتىرىڭدار»،-دەگەن كۇلكىگە تولى سىڭعىرلاعان اۋەندەر ەستىلىپ جاتتى.

    مىنە بۇل ساۋان اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسى، قاتىناس ساقشى ۇلكەن اترەتىنىڭ ساقشى كادرى سۇڭ ياننان مەن گۇلجاينا سەمياسىنداعىلاردىڭ «8-ناۋرىز حالىقارالىق ەڭبەكشى ايەلدەر مەرەكەسىن» قۇتتىقتاۋ بايلانىسىمەن سۋرەتكە ءتۇسىپ، ەستەلىك قالدىرىپ جاتقان شاعى ەدى.

    گۇلجاينانىڭ حانزۋ «تۋىسى»ءارى سىرلاس دوسى سۇڭ ياننان اسەرلى كوڭىل كۇيمەن: «ءبىز ءبىر-بىرىمىزبەن تەلەفوندا ۇنەمى حابارلاسىپ تۇرامىز. مەرەكە مەيرامداردى بىرلىكتە قۇتتىقتايمىز. كورىسپەسەك ساعىنىپ قالامىز.  ويتكەنى، ءبىز شىنىندا ءبىر سەميانىڭ ادامدارىنداي بولىپ كەتتىك»،-دەدى.

 

تىلشىلەردىڭ قىزمەت ورنى: ساۋان اۋدانى 2-ورتا مەكتەپ

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى