تولى اۋدانى مەملەكەت دارەجەلى «ەكى اۋىل» اتاعىن الدى

    «جۇڭگو حالىقتىق ادەبيەت – كوركەمونەر اۋىلى» اتاعىنىڭ ماڭدايشالىعىن ءىلۋ سالتى 10 – ناۋرىز تولى اۋداندىق مادەنيەت قيمىل ورتالىعىندا وتكىزىلدى، تولى اۋدانى جۇڭگو حالىقتىق ادەبيەت – كوركەمونەر بىرلەستىگى ۇسىنعان «قازاق اقىندار اۋىلى»، «قازاق دومبىراسى كوركەمونەر اۋىلى» اتاعىنا يە بولدى.

    تولى اۋدانى «اقىندار اۋىلى»، «دومبىراشىلار اۋىلى»، «ولەڭ – جىر اۋىلى» قاتارلى كەلىستى اتاقتارعا يە، مادەنيەتى تەرەڭگە تامىر جايعان، كوركەمونەر تاريحى ۇزاق اۋدان. جۋىق جىلداردان بەرى قاراي، تولى اۋاندىق پارتكوم، اۋداندىق ۇكىمەت مادەنيەت ىستەرىنىڭ دامۋىنا بارىنشا ءمان بەرىپ، حالىقتىق ادەبيەت – كوركەمونەر اۋىلىن كوركەيتتى، اسىرەسە، قازاق ۇلتىنىڭ مادەنيەتىنە مۇراگەرلىك ەتۋ جانە دامىتۋ جۇمىستارىنا باسا ءمان بەردى، قازاق ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى حالىقتىق كوركەمونەر مادەنيەتى تولى اۋدانىنىڭ بەتكە ۇستار ءبىر بەلگىسىنە اينالدى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى